Internationella godsvagnslittera     

 

? (frågetecken) anger att denna underlittera används tillsammans med angiven huvudlittera men att innebörden för närvarande inte är känd av mig pga bristande underlag.

 

Internationell litteramärkning på godsvagnar

 

En av Internationella Järnvägsunionens (UIC) uppgifter är att skapa ordning i det kaos som rått avseende fordonsmärkning så att järnvägstjänstemän och kunder inte skall behöva sväva i tvivelsmål om fordonens duglighet för den specifika transporten. I detta innefattas även en enhetlig litterering av i första hand godsvagnar för gränsöverskridande trafik. Ett gemensamt system arbetades fram under uppbyggnadsskedet efter andra världskriget. Detta var klart till den 1 juli 1960 och skulle vara fullt genomfört vid årsskiftet 1964/1965. Det skedde dock omedelbart en fördröjning då man också ville införa den då nya datatekniken och även en gemensam nummerserie för alla järnvägsfordon. Resultatet blev att helt nya vagntyper fick dessa nya litteror medan befintlig vagnpark bara undantagsvis märktes om. Under detta inledande skede märktes att det nya systemet hade vissa brister trots att det var konstruerat av en väl sammansatt expertgrupp. Kort sagt var det uppbyggt enligt ”gammal god svensk modell från 1800-talet”, dvs att all vidareutveckling upphör i det ögonblick något sätts på pränt. Tydligast märktes detta på två områden, vagnar av standardtyp skulle inte vara större än de i början av 1950-talet normerade standardvagnarna och för de skandinaviska O-vagnarna fanns ingen plats annat än som vagnar av specialtyp (det fanns för övrigt ett förslag att förbjuda trafik med dessa vagnar utanför Skandinavien, de ansågs veka, otäta och allmänt farliga för personal och kunder).

Ett förbättrat system var klart 1965 i vilket många av bristerna var bortarbetade och nu tog även ommärkningen fart i och med att också ett gemensamt nummersystem presenterades. I början fungerade inte allt som tänkt, så hade exempelvis DR (i fd DDR) förväxlat lastytans längd med längd över buffertar och allmänt inom det gamla östblocket dröjde det innan omlittereringen genomfördes även om den gemensamma numreringen infördes. En orsak till detta var att det inte var något tvång på att vagnarna skulle littereras enligt det gemensamma systemet, enda markeringen var att litterat skulle föregås av en punkt om det följde normen och privatregistrerade vagnar behövde inte märkas med littera, det räckte med numret (i det gemensamma nummersystemet) för att beskriva vagnen. Utöver användandet av gamla nationella littera, några förvaltningar märkte länge vagnarna parallellt med gammalt och nytt littera, förekom en viss form av ”hemslöjd” när det gällde att särskilja mindre skillnader hos olika serier utöver de godkända nationella underlitterorna (i serien t - z). Man använde kombinationer som inte fanns upptagna eller också fick vagnen det littera som låg närmast till hands även om den inte helt uppfyllde de krav som ställdes. Gemensamt för detta ”hemsnickeri” var att den inledande punkten saknades, annars var litterat förvillande likt vad normen angav.

Man kan tycka att nu skulle allt vara frid och fröjd efter så mycket nedlagt arbete men än en gång sprang utvecklingen från byråkraterna. Ett exempel på detta är containertrafiken som var mycket blygsam före 1970 men som sedan snabbt utvecklades. Utvecklingen gick även mot allt större och kraftigare vagnar samt högre hastigheter och axellaster. Dessutom behövdes det litet ordning i den vildvuxna tankvagnsflottan; en tankvagn fick liksom den berömda bofinken se ut hr som helst och de enda underlittera (utöver ”h” för tankvagn) var för bärighet och eventuell förekomst av boggier. Det hela underlättades inte av att tankvagnar hos vissa förvaltningar kallades för cisternvagnar i likhet med vagnar för torvpulver, cement, råsocker mm. Nu infördes konstruktionsmässiga underlittera samtidigt som huvudlitterat ändrades från U till Z och bara tankvagnar skulle ingå men ingen regel utan undantag, krukvagnarna fick stanna kvar hos tankvagnarna (och blandades litteramässigt med bland andra de mera tankvagnslika fatvagnarna för vin).

Efter denna stora revision har bara smärre justeringar skett vilka beror på att utvecklingen inte har stannat upp. Mest märkbart är den kraftigt ökade förekomsten av ledade vagnar och permanentkopplade vagnsgrupper (ofta men inte alltid internt kortkopplade).

 

 

             Betydelse från 1960-07-01

 

             Huvudlittera

 

Litt       Betydelse

E          Öppen vagn av standardtyp med enkelaxlar, änd- och sidotippbar, lastgräns minst 20 ton.

F          Öppen vagn av specialtyp. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

G          Täckt vagn av standardtyp med enkelaxlar, 8 eller fler ventilationsluckor, lastlängd minst 8 m, lastgräns minst 20 ton.

H          Täckt vagn av specialtyp. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

I           Kylvagn med medeltjock isolering. Med två axlar lastgräns minst 15 ton, med boggier lastgräns minst 30 ton.

K          Flatvagn av standardtyp med enkelaxlar, med fällbara sidor och med stolpar, lastlängd mer än 12 m, lastgräns minst 20 ton.

L          Flatvagn av specialtyp med enkelaxlar, lastgräns minst 20 ton.

R          Flatvagn av standardtyp med två tvåaxliga boggier, med fällbara sidor och med stolpar, lastlängd mer än 18 m, lastgräns minst 40 ton.

S           Flatvagn av specialtyp med två tvåaxliga boggier, lastgräns minst 40 ton.

T          Vagn med öppningsbart tak, plant golv, vägghöjd upp till 1,7 m. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

U          Övriga vagnar och specialvagnar för befordring av flytande, gasformiga eller pulverformiga godsslag vilka ej kan betecknas med littera F, H, L eller S. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

 

             Underlittera

 

Litt       Tillsammans med          Betydelse

a           F,H,I,T,U                     boggier

             L                                   3 axlar

             S                                    6 axlar

aa         L                                   4 enkelaxlar

             S                                    8 axlar eller fler

b           F,H,T,U                        med enkelaxlar och stor rymd

             I                                    tjock isolering

             L,S                                storbehållartransportvagn

c           H,T                               gaveldörrar

             I                                    köttkrokar

             L,S                                svängel

             U                                   lossning med tryckluft

cc         H                                   gaveldörrar och specialinredning för biltransport

d           F,U                               vagn för störtlossning

             H                                   golvluckor

             I                                    avsedd för färsk fisk

             L,S                                nedsänkt lastyta

e           H,L,S                            tvåvåningsvagn

             I                                    elektrisk ventilation

             T                                   vägghöjd över 1,7 m

             U                                   för cement

ee         H                                   fler än två våningar

f           F,H,I,L,S,T,U               specialvagn för samtrafik mellan kontinenten och Storbrittanien

g           G,H,T,U                       för spannmål

h           G,H                               för färska grönsaker

k           I                                    lastgräns under 15 ton för tvåaxelvagnar

             E,F,G,H,K,L,T,U         lastgräns under 20 ton för tvåaxelvagnar

             I                                    lastgräns under 30 ton för boggivagnar

             F,H,R,S,T,U                 lastgräns under 40 ton för boggivagnar

l            E                                   ej sidotippbar

             G                                   färre än 8 ventilationsluckor

             I                                    isolerad vagn utan isbehållare

             K,R                               utan stolpar

m          G                                   lastlängd mindre än 8 m

             I                                    golvyta 19 - 21 kvm för vagn med enkelaxlar

             K                                   lastlängd 9 - 12 m

             R                                   lastlängd 15 - 18 m

mm       I                                    liten lastyta, utan anordning för luftcirkulation, isluckornas placering medger ej maskinell isning

             K                                   lastlängd mindre än 9 m

             R                                   lastlängd mindre än 15 m

o           E                                   ej gaveltippbar

             I                                    isbehållarnas rymd mindre än 3,5 kbm

             K,R                               fasta väggar

p          I                                    utan golvtrallar

             K,R                               utan väggar

q           samtliga                         genomgångsledning för elektrisk värmeledning

qq         samtliga                         genomgångsledning och uppvärmningsanordning för elektrisk värmelednig

r           samtliga                         genomgångsledning för ångvärmeledning

rr          samtliga                         genomgångsledning och uppvärmningsanordning för ångvärmeledning

s           samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 100 km/h

ss         samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 120 km/h

 

Nationella underlittera

 

DB

t           H,T                               öppningsbara sidoväggar (skjutväggar)

             K,L,R,S                         lastytans bredd vid vagnsgaveln understiger 2,45 m

v           F                                   tippbara tråg

             I                                    endast för transport av djupfryst gods

             S                                    med gavel- och sidoväggar, utan stolpar

             U                                   takluckor

vv         F                                   avlyftbara tråg

             I                                    endast för torris och djupfryst gods

z           F                                   elektrohydraulisk tippanordning

 

DSB

t           H                                   öppningsbara sidoväggar (skjutväggar)

 

          Betydelse från 1965-07-01

 

          Huvudlittera

 

Litt       Betydelse

E          Öppen vagn av standardtyp, tippbar över gaveln och sidan. Med enkelaxlar lastlängd minst 7,70 m, lastgräns minst 20 ton. Med boggier lastlängd minst 12 m, lastgräns minst 40 ton.

F          Öppen vagn av specialtyp. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

G          Täckt vagn av standardtyp med 8 eller fler ventilationsluckor. Med enkelaxlar lastlängd minst 9 m, lastgräns minst 20 ton. Med boggier lastlängd minst 15 m, lastgräns minst 40 ton.

H          Täckt vagn av specialtyp. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

I           Kylvagn med medeltjock isolering, golvtrallar, isbehållare med minst 3,5 kbm rymd. Med enkelaxlar golvyta minst 19 kvm, lastgräns minst 15 ton, med boggier lastgräns minst 30 ton.

K          Flatvagn av standardtyp med tenkelaxlar, med fällbara sidor och med korta stolpar, lastlängd mer än 12 m, lastgräns minst 20 ton.

L          Flatvagn av specialtyp med enkelaxlar, lastgräns minst 20 ton.

O          Kombinerad flat- och lådvagn med enkelaxlar, fällbara lämmar och stolpar, lastlängd minst 12 m, lastgräns minst 20 ton.

R          Flatvagn av standardtyp med boggier, med fällbara gavellämmar och med stolpar, lastlängd mer än 18 m, lastgräns minst 40 ton.

S           Flatvagn av specialtyp med boggier, lastgräns minst 40 ton.

T          Vagn med öppningsbart tak. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

U          Övriga vagnar och specialvagnar för transport av flytande, gasformiga eller pulverformiga ämnen ej innefattade i litt F,H,L eller S. Med enkelaxlar lastgräns minst 20 ton, med boggier lastgräns minst 40 ton.

 

             Underlittera (innefattar även kompletteringar fram till 1980-01-01)

 

Litt       Tillsammans med          Betydelse

a           E,F,G,H,I,T,U              boggier

             L,O                               3 axlar

             S                                    6 axlar

aa         L                                   4 eller fler enkelaxlar

             S                                    8 axlar eller fler

             U                                   6 axlar eller fler

b           F                                   med enkelaxlar och stor rymd (mer än 45 kbm)

             G,H,T                           med två axlar och rymd mer än 70 kbm eller boggier och lastlängd över 18 m

             I                                    med enkelaxlar och minst 22 kvm golvyta

             K                                   långa stolpar               

             L,S                                storbehållartransportvagn

bb         I                                    med enkelaxlar och golvyta över 27 kvm

c           H,T                               gaveldörrar

             I                                    köttkrokar

             L,S                                svängel

             U                                   lossning med tryckluft eller pulserande luft

cc         H                                   gaveldörrar och specialinredning för biltransport

d           E,F,T,U                        vagn för störtlossning (ej plant golv)

             H                                   golvluckor

             I                                    avsedd för färsk fisk

e           H                                   tvåvåningsvagn

             I                                    elektrisk ventilation

             L,S                                flera våningar för biltransport

             R                                   fällbara sidolämmar

             T                                   dörrarnas fria öppning högre än 1,90 m

             U                                   för cement

ee         H                                   fler än två våningar

f           F,H,I,L,O,S,T,U           specialvagn för samtrafik mellan kontinenten och Storbrittanien

g           G,H,T,U                       för spannmål

             I                                    kylmaskin(er)

             K,L                               utrustad för containertransport

             R,S                                utrustad för containertransport upp till 60 fot

gg         R,S                                utrustad för containertransport upp till 80 fot

h           G,H                               för färska grönsaker (med extra ventiler i golvhöjd)

             I                                    tjock isolering

             L,R,S,T                         för transport av liggande plåtrullar

             U                                   för flytande eller gasformiga ämnen

hh         L,R,S,T                         för transport av stående plåtrullar

i            H,T                               öppningsbara väggar

             R,S                                med rörlig huv (kapell)

             U                                   nedsänkt lastyta

j            K,L,R,S                         stötabsorberande anordning

k           I                                    lastgräns under 15 ton för tvåaxelvagnar

             E,F,G,H,K,L,O,T,U     lastgräns under 20 ton för tvåaxelvagnar

             I                                    lastgräns under 30 ton för boggivagnar

             E,F,G,H,R,S,T,U          lastgräns under 40 ton för boggivagnar

l            E                                   ej sidotippbar

             G                                   färre än 8 ventilationsluckor

             I                                    isolerad vagn utan isbehållare eller kylmaskin

             K,L,O,R,S                     utan stolpar

m          E                                   lastlängd mindre än 7,70 m för tvåaxelvagnar eller mindre än 12 m för boggivagnar

             G                                   lastlängd mindre än 9 m för tvåaxelvagnar eller mindre än 15 m för boggivagnar

             I                                    golvyta mindre än 19 kvm för vagn med enkelaxlar

             K, O                              lastlängd 9 - 12 m

             R                                   lastlängd 15 - 18 m

mm       K,O                               lastlängd mindre än 9 m

             R                                   lastlängd mindre än 15 m

o           E                                   ej gaveltippbar

             I                                    isbehållarnas rymd mindre än 3,5 kbm

             K                                   fasta sidor

             R                                   fasta gavelväggar med höjd mindre än 2 m

oo         R                                   fasta gavelväggar höjd 2 m eller mer

p          I                                    utan golvtrallar

             K,L,S                            utan sidor

             R                                   utan gavellämmar

q           samtliga                         UIC genomgångsledning för elektrisk värmeledning

qq         samtliga                         UIC genomgångsledning och uppvärmningsanordning för elektrisk värmeledning

r           samtliga                         genomgångsledning för ångvärmeledning

rr          samtliga                         genomgångsledning och uppvärmningsanordning för ångvärmeledning

s           samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 100 km/h

ss         samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 120 km/h

 

Nationella underlittera

 

DR

t           G                                   användbar som köksvagn

             H                                   utrustad för trupptransport

u           E,H                               olämplig för trupptransport

v           G,H                               med lastluckor i taket

             T                                   ej för lastning eller lossning med kran

             U                                   endast för cement

w          Uh                                 för flytande brännoljor och drivmedel

x           Ea                                  helt plåtgolv

             U                                   endast för kolpulver

y          T,U                               med innerbeklädnad

z           K,R,T                           ?

 

PKP

t           G                                   ?

w          E                                   ?

x           E,F,G,I,K,R,S,U           ?

z           K                                   ?

 

CFR

t           E                                   ?

w          E,K                               ?

x           E                                   ?

z           F                                   ?

 

CSD

u           E                                   ?

 

JZ

v           G,K                               ?

x           E                                   ?

z           E,F,G,H,I,K,R,S,T       ?

 

CEH

v          I,S                                 ?

 

SJ

t           F                                   lastgräns mindre än 27 t

             Lg, Sg                            används på vagnar där stötdämpningsanordningen utgörs av friktionssläde med brytpinnar

             R                                   800 mm höga sidolämmar, fällbara inåt och utåt

             Sa                                  lastar mindre än 80 ton

             U                                   nedsänkt lastyta ej längre än 2985 mm

u           E                                   används på vagn med SJ genomgångsledning för elektrisk värmeledning

             F,H.L,Udg                    stor konstruktionsprofil (A), får ej lämna Sverige

             G                                   SJ genomgångsledning för elektrisk värmeledning

             I                                    elektrisk värmeledning

             Saa                                lastar 130 ton eller mindre

             Uai                                nedsänkt lastyta ej längre än 3600 mm

v           I                                    stor rymd, för trafik inom landet

             U                                   transportinskränkningar på grund av axellast

w          Os                                 ingen betydelse, används på vagnar som ombyggts från litt Gs, Om och Oms

             T                                   används på vagnar med rörliga huvar

x           S                                    utan golv

             U                                   nedsänkt lastyta ej längre än 7930 mm hos vagn med 6 axlar

y          S                                    12 axlar

             U                                   mekanisk tömning

z           S                                    18 axlar

             U                                   nedsänkt lastyta ej längre än 7700 mm hos vagn med 6 axlar

Speciell underlittera för Malmbanan

P          U                                   för kulsinter (Pellets)

 

TCDD

w          G                                   ?

 

NSB

t           K                                   för transportbrunnar till hussegment

             R                                   kan utrustas med svängel

u           F                                   speciell hydraulisk manövrering

             R                                   stor bredd för militära transporter

y          K                                   fästklackar för containertransport

 

DB

t           K,L,R,S                         lastytans bredd vid vagnsgaveln understiger 2,45 m

tt          H                                   förreglingsbara skiljeväggar

u           E,F                                elektrohydraulisk tippanordning

             R                                   fasta sidoväggar

             T                                   takluckor

v           samtliga                         DB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

vv         samtliga                         DB genomgångsledning och uppvärmningsanordning för elektrisk värmeledning

y          L, S                               ?; används på vagnar för containertransporter, utrustade med långslagig stötinrättning

z           F                                   tippbara tråg

             H                                   vagn för Leig-enhet (permanent kortkoppel i ena vagnsänden)

             L,S                                låggolvsvagn

             Tdgs                              kan användas både som Tds och Tdgs

zz         F                                   avlyftbara tråg

 

ÖBB

t           H                                   transportskyddsanordning

u           G,H                               lastgräns C mindre än 15 ton

v           samtliga                         ÖBB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

w          E,F,G,H,K                    lastgräns 20 - 21,5 ton

x           I                                    ?

             K,R                               utrustad för transport av växelflak

             T                                   för kalk

y          R                                   utrustad för transport av ”från dörr till dörr”-släpvagnar

             Sa                                  lastlängd mindre än 12 m

z           E                                   utan gavelväggar

             F                                   för malmtransport

 

FS

t           K,R                               för föremål med stor vikt

             U                                   värmeledning

u           G,H,I                            FS genomgångsledning för elektrisk värmeledning

             U                                   fatvagn

v           E                                   lastlängd mer än 9,5 m

             H                                   lastlängd mer än 9 m för vagnar utan underlitt ”a”, ”b” eller ”e”

             U                                   krukvagn

y          H                                   gavelbälgar

             L                                   stativ för plåttransport

z           H                                   permanentkopplad vagnsenhet

             U                                   för transport av glasskivor

 

NS

t           G                                   för styckegods

             T                                   jalusitak

u           T                                   takluckor

v           G                                   lastgräns 21 ton

             H                                   lastgräns 21 ton, lastlängd 11,6 m

             K                                   lastlängd 13 m

             L                                   endast för 20’-container utan stötinrättning

             R                                   lastgräns 42 t

w          H                                   fast mellanvägg

             K                                   lastlängd 13,9 m

             U                                   8 axlar

x           L                                   utrustad för containertransport, med stötdämpare

             T                                   kapell

y          samtliga                         vagn med hemstation

z           E                                   avsedd för speciella transporter

             F                                   utrustad med avlyftbara behållare

             Lbs                                för sodabehållare

             Llp                                för plåtrullar

             U                                   för plåttransport

 

SBB

t           K,L,R,S,U                     genomgående multipelledning

u           E,F                                elektrohydraulisk tippanordning

             H                                   kylaggregat

v           G,H,I,L,R,S                  SBB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

w          K,L,R,S,U                     fällbart plattformsräcke och fällbar handbromsspindel

ww       H                                   gnistskyddsplåt för transport av explosiva varor klass Ia och Ib enl RID

x           H                                   transportskyddsanordning

y          F                                   lastrymd mindre än 20 kbm

             H                                   isolering

             R                                   lastytans bredd mindre än 2,5 m

z           U                                   öppning för djuplastning

 

DSB

t           H                                   ”Daberkow” transportskydd

u           H                                   med köttkrokar

v           Hbis                              med isolering

             Hks                               äggvagn

x           L                                   endast för speciella kylbehållare

             U                                   utställningsvagn

ø           H                                   endast för transport av öl

 

SNCF

z           L                                   handbroms saknas på privatägd biltransportvagn

 

SNCB

tt          H                                   ?

 

 

        Betydelse från 1980-01-01

 

          Huvudlittera

 

Litt       Axelanordning               Betydelse

E          enkelaxlar                      Öppen vagn av standardtyp med plant golv, lastlängd minst 7,7 m, lastgräns minst 25 ton

             boggier                          Öppen vagn av standardtyp med plant golv, lastlängd minst12 m, lastgräns minst 50 ton

F          enkelaxlar                      Öppen vagn av specialtyp, lastgräns minst 25 ton.

             boggier                          Öppen vagn av specialtyp, lastgräns minst 50 ton.

G          enkelaxlar                      Täckt vagn av standardtyp med 8 eller fler ventilationsluckor, lastlängd 9 - 12 m, lastgräns minst 25 ton.

             boggier                          Täckt vagn av standardtyp med 8 eller fler ventilationsluckor, lastlängd 15 - 18 m, lastgräns minst 50 ton.

H          enkelaxlar                      Täckt vagn av specialtyp, lastlängd 9 - 12 m, lastgräns minst 25 ton.

             boggier                          Täckt vagn av specialtyp, lastlängd 15 - 18 m, lastgräns minst 50 ton.

I           enkelaxlar                      Kylvagn med medeltjock isolering, luftcirkulation, golvtrallar, isbehållare med minst 3,5 kbm rymd, golvyta 19 - 22 kvm, lastgräns minst 15 ton.

             boggier                          Kylvagn med medeltjock isolering, luftcirkulation, golvtrallar, isbehållare med minst 3,5 kbm rymd, golvyta minst 39 kvm, lastgräns minst 30 ton.

K          enkelaxlar                      Flatvagn av standardtyp med fällbara sidor och med korta stolpar, lastlängd mer än 12 m, lastgräns minst 25 ton.

L          2                                    Flatvagn av specialtyp med enkelaxlar, lastlängd minst 12 m, lastgräns minst 25 ton.

             3                                    Flatvagn av specialtyp med enkelaxlar, lastlängd minst 22 m, lastgräns minst 25 ton.

             4 eller fler                      Flatvagn av specialtyp med enkelaxlar, lastlängd minst 22 m, lastgräns minst 50 ton.

O          enkelaxlar                      Kombinerad flat- och lådvagn med fällbara lämmar och stolpar, lastlängd minst 12 m, lastgräns minst 25 ton.

R          boggier                          Flatvagn av standardtyp med fällbara gavellämmar och med stolpar, lastlängd 18 - 22 m, lastgräns minst 50 ton.

S           4                                    Flatvagn av specialtyp med boggier, lastlängd minst 18 m, lastgräns minst 50 ton.

             6 eller fler                      Flatvagn av specialtyp med boggier, lastlängd minst 22 m, lastgräns minst 60 ton.

T          enkelaxlar                      Vagn med öppningsbart tak, lastlängd 9 - 12 m, lastgräns minst 25 ton.

             boggier                          Vagn med öppningsbart tak, lastlängd 15 - 18 m, lastgräns minst 50 ton.

U          enkelaxlar                      Specialvagnar utanför litt F,H,L,S eller Z, lastgräns minst 25 ton.

             boggier                          Specialvagnar utanför litt F,H,L,S eller Z, lastgräns minst 50 ton.

Z          enkelaxlar                      Tankvagn med behållare av metall för flytande eller gasformiga ämnen, lastgräns minst 25 ton.

Z          boggier                          Tankvagn med behållare av metall för flytande eller gasformiga ämnen, lastgräns minst 50 ton.

 

             Underlittera

 

Litt       Tillsammans med          Betydelse

a           E,F,G,H,I,T,U,Z          2 tvåaxliga boggier

             L,O                               3 axlar

             S                                    2 treaxliga boggier

aa         E,F,G,H,T,U,Z             6 axlar eller flerlastgräns minst 60 ton vid 20 tons axellast

             I                                    6 axlar eller fler

             L                                   4 eller fler enkelaxlar

             S                                    8 axlar eller fler           

b           F                                   med enkelaxlar och stor rymd (mer än 45 kbm)

             G                                   med enkelaxlar: lastlängd minst 12 m och rymd mer än 70 kbm
med boggier lastlängd  minst 18 m

             H                                   med enkelaxlar: lastlängd 12 - 14 m, för vagnar utan underlitt ”f” dessutom rymd över 70 kbm
med boggier lastlängd 18 - 22 m

             I                                    med enkelaxlar och 22 - 27 kvm golvyta

             K                                   långa stolpar               

             L,S                                storbehållartransportvagn

             T                                   med enkelaxlar lastlängd minst 12 m
med boggier lastlängd minst 18 m

bb         I                                    med enkelaxlar och golvyta över 27 kvm

c           E                                   lossningsluckor i vagnsgolv

             F                                   reglerbar tvåsidig störtlossning med underkant minst 70 cm över räls

             H,T                               gaveldörrar

             I                                    köttkrokar

             L,S                                svängel

             U,Z                               lossning med tryckluft eller pulserande luft

cc         F                                   reglerbar tvåsidig lågt liggande störtlossning

             H                                   gaveldörrar och specialinredning för biltransport

d           H                                   golvluckor

             I                                    avsedd för färsk fisk

             L,S                                envåningsvagn för biltransport

             T,U                               reglerbar störtlossning med underkant minst 70 cm över räls

dd         T,U                               reglerbar tvåsidig lågt liggande störtlossning

e           H                                   tvåvåningsvagn

             I                                    elektrisk ventilation

             L,S                                flera våningar för biltransport

             R                                   fällbara sidolämmar

             T                                   dörrarnas fria öppning högre än 1,90 m

             Z                                   uppvärmningsanordning

ee         H                                   fler än två våningar

f           F,H,I,L,O,S,T,U           specialvagn för samtrafik mellan kontinenten och Storbrittanien

g           G,H,T,U                       för spannmål

             I                                    kylmaskin(er)

             K,L,R                            utrustad för containertransport

             S                                    utrustad för containertransport upp till 60 fot

             Z                                   för trnsport av komprimerad, kondenserad eller under tryck upplöst gas

gg         I                                    kylanordning med flytande gas

             S                                    utrustad för containertransport upp till 80 fot

h           G,H                               för färska grönsaker (med extra ventiler i golvhöjd)

             I                                    med tjock isolering

             L,R,S,T                         för transport av liggande plåtrullar

hh         L,R,S,T                         för transport av stående plåtrullar

i            H,T                               öppningsbara väggar

             I                                    kylvagn med kylaggregat som drivs från en speciell maskinvagn

             K,L,R,S                         huvar eller kapell och fasta gavelväggar

             U                                   nedsänkt lastyta

             Z                                   behållare av ickemetalliskt material

ii           I                                    maskinvagn för kyltåg

j            K,L,R,S,T,Z                 långslagig stötinrättning

k           I                                    lastgräns under 15 ton för tvåaxelvagnar

             E,G,H,K,O,T                lastgräns under 20 ton för tvåaxelvagnar

             F,L,U,Z                        lastgräns under 20 ton för vagn med 2 eller 3 axlar

             I                                    lastgräns under 30 ton för boggivagnar

             E,F,G,H,S,T,U,Z          lastgräns under 40 ton för vagn med 4 axlar

             R                                   lastgräns under 40 ton

             E,F,G,H,S,T,U,Z          lastgräns under 50 ton för vagn med 6 eller fler axlar

kk         E,G,H,K,O,T                lastgräns 20 - 25 ton för tvåaxelvagnar

             F,L,U,Z                        lastgräns 20 - 25 ton för vagn med 2 eller 3 axlar

             E,F,G,H,L,S,T,U,Z      lastgräns 40 - 50 ton för vagn med 4 axlar

             R                                   lastgräns 40 - 50 ton

             E,F,G,H,S,T,U,Z          lastgräns 50 - 60 ton för vagn med 6 eller fler axlar

l            E                                   ej sidotippbar

             F,T,U                            ej reglerbar tvåsidig störtlossning, underkant minst 70 cm över räls

             G                                   färre än 8 ventilationsluckor

             I                                    isolerad vagn utan isbehållare eller kylmaskin

             K,L,O,R,S                     utan stolpar

ll           F,T,U                            ej reglerbar lågt liggande tvåsidig störtlossning

m          E                                   lastlängd mindre än 7,70 m för tvåaxelvagn eller mindre än 12 m för boggivagn

             G,H,T                           lastlängd mindre än 9 m för tvåaxelvagn eller mindre än 15 m för boggivagn

             I                                    golvyta mindre än 19 kvm för vagn med enkelaxlar eller mindre än 39 kvm för boggivagn

             K, O                              lastlängd 9 - 12 m

             L                                   lastlängd 9 - 12 m för vagn med två axlar eller 18 - 22 m för vagn med 3 eller 4 axlar

             R                                   lastlängd 15 - 18 m

             S                                    lastlängd 15 - 18 m för vagn med 4 axlar eller 18 - 22 m för vagn med 6 eller fler axlar

mm       K,O                               lastlängd mindre än 9 m

             L                                   lastlängd mindre än 9 m för vagn med 2 axlar eller mindre än 18 m för vagn med 3 eller 4 axlar

             R                                   lastlängd mindre än 15 m

             S                                    lastlängd mindre än 15 m för vagn med 4 axlar eller mindre än 18 m för vagn med 6 eller fler axlar

o           E                                   ej gaveltippbar

             F,T,U                            ej reglerbar störtlossning mellan spåren med underkant minst 70 cm över räls

             G,H                               lastlängd under 12 m och rymd över 70 kbm för tvåaxelvagn

             I                                    isbehållarnas rymd mindre än 3,5 kbm

             K                                   fasta sidor

             R                                   fasta gavelväggar med höjd mindre än 2 m

             S                                    ledad vagn med tre tvåaxelboggier

oo         F,T,U                            ej reglerbar lågt liggande störtlossning mellan spåren

             R                                   fasta gavelväggar höjd 2 m eller mer

p          F,T,U                            reglerbar störtlossning mellan spåren med underkant minst 70 cm över räls

             I                                    utan golvtrallar

             K,L,S                            utan sidor

             R                                   utan gavellämmar

pp        F,T,U                            reglerbar lågt liggande störtlossning mellan spåren

             K,R                               avlyftbara sidor

q           samtliga                         UIC genomgångsledning för elektrisk värmeledning

qq         samtliga                         UIC genomgångsledning och uppvärmningsanordning för elektrisk värmeledning

s           samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 100 km/h

ss         samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 120 km/h

 

Nationella underlittera

 

DR

t           G                                   användbar som köksvagn

             H                                   utrustad för trupptransport

u           E,K,R                            ej lämplig för militära transporter

             G,H                               ej avsedd för trupptransport

v           G,H                               lastluckor i taket

             T                                   ej för lastning eller lossning med kran

             U                                   endast för cement

w          Z                                   för flytande brännoljor och drivmedel

x           Ea                                  helt plåtgolv

             U                                   endast för kolpulver

y          T,U                               innerbeklädnad

z           G,H,I,L                         genomgångsledning för ångvärmeledning

             K,L,R,S                         fällbart plattformsräcke

             T                                   ?

zz         F,H,I                             genomgångsledning och uppvärmningsanordning för ångvärmeledning

 

PKP

t           G, L                              ?

w          E                                   ?

x           E,F,G,I,K,R,S,Z           ?

z           K                                   ?

 

CFR

w          E,K                               ?

x           E                                   ?

 

CSD

u           E                                   ?

 

CD

u           E                                   ?

 

MAV

t           K,L,R,S,U                     genomgående multipelledning

u           E,F                                elektrohydraulisk tippanordning

v           samtliga                         genomgångsledning för elektrisk värmeledning 1 kV

w          K,L,R,S,U                     fällbar bromsplattform

z           F                                   ?

             K,L,R,S,U                     golvöppning för djuplastning

zz         F                                   ?

 

ZSR

u           E                                   ?

z           G                                   ?

 

JZ

z           samtliga                         handbroms

 

CEH

v           I,S                                 ?

 

SJ

t           F                                   isolerade väggar

             G,H,I                            förreglingsbara rörliga skiljeväggar

             S                                    fasta containerfästen för 3 ISO-container

             U                                   lastgräns mindre än 80 ton

u           F,H,T                            stor konstruktionsprofil (A), får ej lämna Sverige

             G                                   SJ genomgångsledning för elektrisk värmeledning

             U                                   maxlast 102 ton

v           F                                   lossningsås och speciell lossningsanordning

             H                                   rymd 105 kbm utan eller 100 kbm med förreglingsbara skiljeväggar

             I                                    rymd mer än 80 kbm

             S                                    nedsänkt mittparti

             T                                   elektrisk uppvärmningsanordning

             U                                   för transport av smalspåriga järnvägsfordon

w          H                                   ?

             I                                    ombyggd Ibps

             Kbs                               ombyggd Tbis

             L                                   stötdämpare för containerlastning

             Os                                 ombyggd Gs, Om eller Oms

             S                                    stötdämpare i specialutförande

             U                                   axelavstånd 10 m

x           F                                   överskrider lastprofil B

             H                                   ?

             L                                   vändskivor för skrotcontainer

             S                                    golvluckor för djuplastning

             U                                   10 axlar

y          S                                    12 axlar

z           S                                    18 axlar

 

TCDD

w          G                                   ?

 

NSB

t           K                                   för transportbrunnar till hussegment

             R                                   kan utrustas med svängel

tt          H                                   med föreglingsbara rörliga skiljeväggar

u           F                                   hydrauliska lyftcylindrar

             R                                   stor bredd för militära transporter

x           F                                   NSB lastprofil överskriden

y          K                                   fästklackar för containertransport

 

HZ

z           G                                   ?

 

SZ

z           H,K,S                            ?

 

DB

t           G                                   kan användas som köksvagn

             H,I                                ”Daberkow” transportskydd

             L                                   lastytans bredd vid vagnsgaveln understiger 2,45 m

             R                                   två fasta höga stolpar på vardera gaveln och vagnsmitten

             S                                    speciell fästanordning för att säkra smala plåtrullar

tt          H                                   förreglingsbara skiljeväggar

u           E,F                                Hydraulisk tippanordning

             G,H,I,K,L,T                 genomgångsledning för ångvärmeledning

             R                                   lastlängd över 18,5 m

             S                                    hydraulisk tippanordning (utgått, senare ändrat till) fällbara sidolämmar

v           samtliga                         DB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

w          G,H,S                            med genomgående gnistskydd

             R                                   disponeras av Kombiwaggon

ww       samtliga                         gnistskydd enligt UIC blad 543

x           E                                   helt plåtgolv

             H                                   två förstärkta förreglingsbara skiljeväggar

             K                                   används som tjänstevagn

y          H,S                                konstruerad för största hastighet 160 km/h

             T,U                               speciell invändig målning

z           F                                   tippbara tråg

             H                                   vagn för Leig-enhet (permanent kortkoppel i ena vagnsänden)

             I                                    ”Cool Vent”-utrustning

             Tdgs                              kan användas både som Tds och Tdgs

zz         Fa                                  genomgångsledning och uppvärmningsanordning för ångvärmeledning

             Fb                                 avlyftbara tråg

 

ÖBB

t           H                                   rörliga skiljeväggar

tt          H                                   förreglingsbara rörliga skiljeväggar

u           H                                   anordning för skydd mot värme eller kyla

v           G,H,I                            ÖBB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

w          Saads                             kan användas för containertransport

             T                                   för speciella transporter

x           F                                   speciell lossningsanordning

             G                                   extra högtrycksluftledning

             K,R                               utrustad för transport av växelflak

             T                                   för kalk

y          G,H,I                            genomgångsledning för ångvärmeledning

             R                                   utrustad för transport av ”från dörr till dörr”-släpvagnar

yy        I                                    genomgngsledning och uppvärmningsanordning för ångvärmeledning

z           E                                   utan gavelväggar

             F                                   för malmtransport

             F,K,T                            tjänstevagn för banavdelningen

             R                                   lastlängd 21 m

 

FS

t           K,R                               avsedd för enstaka föremål med stor vikt

             U                                   genomgångsledning för elektrisk värmeledning

u           G,H,I                            genomgångsledning för elektrisk värmeledning 3000 V

v           E                                   lastlängd mer än 9,5 m

             H                                   lastlängd mer än 9 m (anges ej på Ha, Hb eller He)

w          samtliga                         genomgångsledning för ångvärmeledning

x           G,L,S                            ?

y          Hc                                 gavelbälgar (för användning i resandetåg)

z           H                                   permanentkopplad vagnsenhet

             U                                   avsedd för transport av glasskivor

 

NS

t           G                                   för styckegods

             T                                   jalusitak

u           T                                   takluckor

v           L                                   endast för 20’-container, utan extra stötinrättning

w          H                                   med fast mellanvägg

             K                                   lastlängd 13,9 m

             U                                   8 axlar

x           T                                   kapell

y          samtliga                         vagn med hemstation

z           E,L,S,T                         avsedd för speciella transporter

             F                                   avsedd för kalktransport

             U                                   Avsedd för transport av plåtar och plåtrullar

 

SBB

t           L,S                                genomgående multipelledning

             G,H,I                            genomgående luftledning för automatisk dörrstängning

tt          H                                   ?

u           F                                   elektrohydraulisk tippanordning

             H                                   kylaggregat

v           G,H,I,L,R,S                  SBB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

vv         H,I                                SBB genomgångsledning för elektrisk värmeledning och genomgående luftledning för automatisk dörrstängning

w          R,S,U                            fällbart plattformsräcke och fällbar handbromsspindel

ww       H                                   gnistskyddsplåt för transport av explosiva varor klass Ia och Ib enl RID

x           F                                   fasta ledskenor

             H                                   transportskyddsanordning

             H                                   trumbroms

             K                                   för ACTS-behållare

             L,R,S                             vändskivor för ACTS-behållare

y          F                                   lastrymd mindre än 20 kbm

             H                                   isolering

             R                                   lastytans bredd mindre än 2,5 m

z           G,H                               12-ledad UIC-kabel

 

DSB

t           G                                   ?

             H                                   ”Daberkow” transportskydd

tt          H                                   ?

v           H                                   isolering

x           L                                   endast för speciella kylbehållare

             U                                   utställningsvagn

ø           H                                   endast för transport av öl

 

SNCF

z           L                                   handbroms saknas på privatägd biltransportvagn

 

SNCB

tt          H                                   ?

 

        Betydelse från 1998-01-01

 

          Huvudlittera

 

Litt       Axelantal                       Betydelse

E                                                Öppen vagn av standardtyp med plant golv.

             2                                    Lastlängd minst 7,7 m, lastgräns 25 - 30 ton.

             4                                    Lastlängd minst12 m, lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastlängd minst 12 m, lastgräns 60 - 75 ton

F                                                Öppen vagn av specialtyp, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.

             2                                    Lastgräns 25 - 30 ton.

             3                                    Lastgräns 25 - 40 ton.

             4                                    Lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastgräns 60 - 75 ton

G                                               Täckt vagn av standardtyp med 8 eller fler ventilationsluckor, lastlängd 9 - 12 m, lastgräns minst 25 ton.

             2                                    Lastlängd 9 - 12 m, lastgräns 25 - 30 ton.

             4                                    Lastlängd 15 - 18 m, lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastlängd 15 - 18 m, lastgräns 60 - 75 ton

H                                               Täckt vagn av specialtyp, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.

             2                                    Lastlängd 9 - 12 m, lastgräns 25 - 28 ton.

             4                                    Lastlängd 15 - 18 m, lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastlängd 15 - 18 m, lastgräns 60 - 75 ton

I                                                 Vagn med temperaturreglerat lastutrymme, kylvagn med isolering klass IN, vindmotordriven luftcirkulation, golvtrallar, isbehållare med minst 3,5 kbm rymd, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.

             2                                    Golvyta 19 - 22 kvm, lastgräns 15 - 25 ton.

             4                                    Golvyta minst 39 kvm, lastgräns 30 - 40 ton.

K                                               Flatvagn av standardtyp med enkelaxlar, fällbara sidor och korta stolpar, lastlängd minst 12 m, lastgräns 25 - 30 ton.

L                                                Flatvagn av specialtyp med enkelaxlar, lastlängd minst 12 m, lastgräns 25 - 30 ton, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.

O                                               Kombinerad flat- och lådvagnav standardtyp med enkelaxlar, fällbara lämmar och stolpar.

             2                                    Lastlängd minst 12 m, lastgräns 25 - 30 ton.

             3                                    Lastlängd minst 12 m, lastgräns 25 - 40 ton

R                                                Flatvagn av standardtyp med boggier, fällbara gavellämmar och stolpar, lastlängd 18 - 22 m, lastgräns 50 - 60 ton.

S                                                Flatvagn av specialtyp med boggier, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.

             4                                    Lastlängd minst 18 m, lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastlängd minst 22 m, lastgräns 60 - 75 ton.

T                                                Vagn med öppningsbart tak, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.                 

             2                                    Lastlängd 9 - 12 m, lastgräns 25 - 30 ton.

             4                                    Lastlängd 15 - 18 m, lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastlängd 15 - 18 m, lastgräns 60 - 75 ton

U                                               Specialvagnar utanför litt F,H,L,S eller Z, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.

             2                                    Lastgräns 25 - 30 ton.

             3                                    Lastgräns 25 - 40 ton.

             4                                    Lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastgräns 60 - 75 ton

Z                                                Tankvagn med behållare av metall för flytande eller gasformiga ämnen, lastlängd 22 - 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med 2 element.

             2                                    Lastgräns 25 - 30 ton.

             3                                    Lastgräns 25 - 40 ton.

             4                                    Lastgräns 50 - 60 ton.

             6 eller fler                      Lastgräns 60 - 75 ton

 

             Underlittera (med kompletteringar)

 

Litt       Tillsammans med          Betydelse

a           E,G                               4 axlar

             F,H,I,T,U,Z                  enkelvagn med 4 axlar
ledad eller permanentkopplad vagn med boggier

             L                                   enkelvagn med 3 axlar eller ledad vagn

             O                                   3 axlar

             S                                    enkelvagn med 6 axlar

aa         E,F,G,H,I,T,U,Z          6 axlar eller fler

             L                                   enkelvagn med 4 enkelaxlar eller permanentkopplad vagnenhet

             S                                    8 axlar eller fler           

b           F                                   med enkelaxlar och stor rymd (mer än 45 kbm)

             G                                   med 2 axlar: lastlängd minst 12 m och rymd mer än 70 kbm
med 4 axlar lastlängd  minst 18 m

             H                                   med 2axlar: lastlängd 12 - 14 m, för vagnar utan underlitt ”f” dessutom rymd över 70 kbm
med 4 axlar lastlängd 18 - 22 m

             I                                    med 2 axlar 22 - 27 kvm golvyta

             K                                   långa stolpar               

             L,S                                storbehållartransportvagn

             R                                   lastlängd minst 22 m

             T                                   med 2 axlar lastlängd minst 12 m
med 4 axlar lastlängd minst 18 m
ledad eller permanentkopplad vagn med dörrarnas fria öppning högre än 1,90 m

bb         H                                   med 2 axlar lastlängd minst 14 m

                                                  med 4 axlar eller fler lastlängd minst 22 m

             I                                    med 2 axlar golvyta över 27 kvm

c           E                                   lossningsluckor i vagnsgolv

             F                                   reglerbar tvåsidig störtlossning med underkant minst 70 cm över räls

             H,T                               gaveldörrar

             I                                    köttkrokar

             L,S                                svängel

             U,Z                               lossning med tryckluft eller pulserande luft

cc         F                                   reglerbar tvåsidig lågt liggande störtlossning

             H                                   gaveldörrar och specialinredning för biltransport

d           H                                   golvluckor

             I                                    avsedd för färsk fisk

             L,S                                envåningsvagn för biltransport

             T,U                               reglerbar tvåsidig störtlossning med underkant minst 70 cm över räls

dd         T,U                               reglerbar tvåsidig lågt liggande störtlossning

e           H                                   enkelvagn med två våningar

             F,H,T,U                        ledad eller permanentkopplad vagn med 3 element

             I                                    elektrisk ventilation

             L,S                                flera våningar för biltransport

             R                                   fällbara sidolämmar

             T                                   dörrarnas fria öppning högre än 1,90 m

             Z                                   uppvärmningsanordning

ee         H                                   enkelvagn med fler än två våningar

             F,H,T,U                        ledad eller permanentkopplad vagn med 4 eller fler element

f           F,H,I,L,O,S,T,U           specialvagn för samtrafik mellan kontinenten och Storbrittanien

ff          F,H,I,L,O,S,T,U           specialvagn för samtrafik mellan kontinenten och Storbrittanien endast via kanaltunneln

fff         F,H,I,L,O,S,T,U           specialvagn för samtrafik mellan kontinenten och Storbrittanien endast via färjelinjerna

g           G,H,T,U                       för spannmål

             I                                    kylmaskin(er)

             K,L,R                            utrustad för containertransport

             S                                    utrustad för containertransport upp till 60 fot

             Z                                   för transport av komprimerad, kondenserad eller under tryck upplöst gas

gg         I                                    kylanordning med flytande gas

             S                                    utrustad för containertransport upp till 80 fot

h           G,H                               för färska grönsaker (med extra ventiler i golvhöjd)

             I                                    med isolering klass IR

             L,R,S,T                         för transport av liggande plåtrullar

hh         L,R,S,T                         för transport av stående plåtrullar

i            H,T                               öppningsbara sidoväggar

             I                                    kylvagn med kylaggregat som drivs från en speciell maskinvagn

             K,L,R,S                         med huvar eller kapell och fasta gavelväggar

             U                                   nedsänkt lastyta

             Z                                   behållare av ickemetalliskt material

ii           H                                   öppningsbara sidoväggar, förstärkta för transport av pappersrullar

             I                                    maskinvagn för kyltåg

j            K,L,R,S,T,Z                 med långslagig stötinrättning

k           E,G,H,T                        med 2 axlar lastgräns mindre än 20 ton
med 4 axlar lastgräns mindre än 40 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns mindre än 50 ton

             F,U,Z                            med 2 eller 3 axlar lastgräns mindre än 20 ton
med 4 axlar lastgräns mindre än 40 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns mindre än 50 ton

             I                                    med 2 axlar lastgräns mindre än 15 ton
med 4 axlar lastgräns mindre än 30 ton

             K,L,O                           lastgräns mindre än 20 ton

             R                                   lastgräns mindre än 40 ton

             S                                    med 4 axlar lastgräns mindre än 40 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns mindre än 50 ton

kk         E,G,H,T                        med 2 axlar lastgräns 20 - 25 ton
med 4 axlar lastgräns 40 - 50 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns 50 - 60 ton

             F,U,Z                            med 2 eller 3 axlar lastgräns 20 - 25 ton
med 4 axlar lastgräns 40 - 50 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns 50 - 60 ton

             K,L,O                           lastgräns 20 - 25 ton

             R                                   lastgräns 40 - 50 ton

             S                                    med 4 axlar lastgräns 40 - 50 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns 50 - 60 ton

l            E                                   ej sidotippbar

             F,T,U                            ej reglerbar tvåsidig störtlossning, underkant minst 70 cm över räls

             G                                   färre än 8 ventilationsluckor

             H                                   rörliga skiljeväggar

             I                                    isolerad vagn utan isbehållare eller kylmaskin

             K,L,O,R,S                     utan stolpar

ll           F,T,U                            ej reglerbar lågt liggande tvåsidig störtlossning

             H                                   förreglingsbara rörliga skiljeväggar

m          E                                   lastlängd mindre än 7,70 m förvagn med två axlar eller mindre än 12 m för vagn med fyra eller fler axlar

             F,H,I,S,T,U,Z               lastlängd mer än 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med två element

             G,H,T                           lastlängd mindre än 9 m för enkelvagn med två axlar eller mindre än 15 m för enkelvagn med fyra eller fler axlar

             I                                    golvyta mindre än 19 kvm för enkelvagn med två axlar eller mindre än 39 kvm för enkelvagn med fyra eller fler axlar

             K, O                              lastlängd 9 - 12 m

             L                                   lastlängd 9 - 12 m för enkelvagn eller 18 - 22 m för ledad eller permanentkopplad vagn med två element

             R                                   lastlängd 15 - 18 m

             S                                    lastlängd 15 - 18 m för enkelvagn med 4 axlar eller 18 - 22 m för enkelvagn med 6 eller fler axlar

mm       F,H,I,S,T,U,Z               lastlängd mindre än 22 m för ledad eller permanentkopplad vagn med två element

             K,O                               lastlängd mindre än 9 m

             L                                   lastlängd mindre än 9 m för enkelvagnaxlar eller mindre än 18 m för ledad eller permanentkopplad vagn med två element

             R                                   lastlängd mindre än 15 m

             S                                    lastlängd mindre än 15 m för enkelvagn med 4 axlar eller mindre än 18 m för enkelvagn med 6 eller fler axlar

n           E,G,T                            med 2 axlar lastgräns mer än 30 ton
med 4 axlar lastgräns mer än 60 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns mer än 75 ton

             F, Z                               med 2 eller 3 axlar lastgräns mer än 30 ton
med 4 axlar lastgräns mer än 60 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns mer än 75 ton

             H                                   med 2 eller 3 axlar lastgräns mer än 28 ton
med 4 axlar lastgräns mer än 60 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns mer än 75 ton

             I                                    med 2 axlar lastgräns mer än 25 ton
med 4 axlar lastgräns mer än 40 ton

             K,L                               lastgräns mer än 30 ton

             O                                   med 2 axlar lastgräns mer än 30 ton
med 3 axlar lastgräns mer än 40 ton

             R                                   lastgräns mer än 60 ton

             S                                    med 4 axlar lastgräns mer än 60 ton
med 6 eller fler axlar lastgräns mer än 75 ton

             U                                   med 2 eller 3 axlar lastgräns mer än 30 ton
med 4 axlar lastgräns mer än 60 ton
utan underlitt ”i” med 6 eller fler axlar lastgräns mer än 75 ton

o           E                                   ej gaveltippbar

             F,T,U                            ej reglerbar störtlossning mellan spåren med underkant minst 70 cm över räls

             G,H                               lastlängd under 12 m och rymd över 70 kbm för tvåaxelvagn

             I                                    isbehållarnas rymd mindre än 3,5 kbm

             K, O                              fasta väggar

             R                                   fasta gavelväggar med höjd mindre än 2 m

oo         F,T,U                            ej reglerbar lågt liggande störtlossning mellan spåren

             I                                    ledad eller permanentkopplad vagn med tre element

             L,S,Z                             ledad eller permanentkopplad vagn med fyra element

             R                                   fasta gavelväggar höjd 2 m eller mer

p          F,T,U                            reglerbar störtlossning mellan spåren med underkant minst 70 cm över räls

             I                                    utan golvtrallar

             K,L,S                            utan sidor

             R                                   utan gavellämmar

pp        F,T,U                            reglerbar lågt liggande störtlossning mellan spåren

             K,R                               avlyftbara sidor

q           samtliga                         UIC genomgångsledning för elektrisk värmeledning

qq         samtliga                         UIC genomgångsledning och uppvärmningsanordning för elektrisk värmeledning

r           F,H,I,S,T,U,Z               ledad vagn

             L                                   lastlängd minst 27 m för ledad eller permanentkopplad vagn med två element

rr          F,H,I,S,T,U,Z               permanentkopplad vagnsenhet

s           samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 100 km/h

ss         samtliga                         kan framföras i tåg med största hastighet 120 km/h

 

Nationella underlittera

 

ZRS

z           Samtliga                        Parkeringsbroms

 

PKP

t           G                                   ?

w          E                                   ?

x           E,F,G,I,K,R,S,Z           ?

z           K                                   ?

 

CFR

w          E,K                               ?

x           E                                   ?

 

CD

u           E                                   ?

 

MAV

x           E                                   har genomgått en större upprustning

             F                                   speciell lossningsanordning

y          E                                   ?

 

ZSR

u           E                                   ?

z           G                                   ?

 

JZ

z           samtliga                         med handbroms

 

CEH

v           I,S                                 ?

 

SJ

t           E                                   trägolv

             F                                   isolerade väggar

             G, I                               förreglingsbara rörliga skiljeväggar

             S                                    fasta containerfästen för 3 ISO-container

             U                                   lastgräns mindre än 80 ton

u           F,H,T                            stor konstruktionsprofil (A), får ej lämna Sverige

             G                                   SJ genomgångsledning för elektrisk värmeledning

             U                                   maxlast 102 ton

v           F                                   med lossningsås och speciell lossningsanordning

             H                                   rymd 105 kbm utan eller 100 kbm med förreglingsbara skiljeväggar

             I                                    rymd mer än 80 kbm

             S                                    nedsänkt mittparti

             T                                   elektrisk uppvärmningsanordning

             U                                   för transport av smalspåriga järnvägsfordon

w          L                                   med stötdämpare för containerlastning

             S                                    stötdämpare i specialutförande

             U                                   axelavstånd 10 m

x           F                                   överskrider lastprofil B

             L                                   med vändskivor för skrotcontainer

             O                                   avkortade stolpar för skrottransport

             S                                    golvluckor för djuplastning

             U                                   10 axlar

y          L                                   ? (användes på äldre containervagnar i Volvo-trafiken)

             S                                    12 axlar

z           S                                    18 axlar

zz         L,S                                ? (användes på provvagn med centralkoppel)

 

TCDD

w          G                                   ?

 

NSB

t           K                                   för transportbrunnar till hussegment

             R                                   kan utrustas med svängel

u           F                                   hydrauliska lyftcylindrar

             R                                   stor bredd för militära transporter

x           F                                   NSB lastprofil överskriden

y          K                                   fästklackar för containertransport

 

HZ

z           Samtliga                        Parkeringsbroms

 

SZ

z           Samtliga                        Parkeringsbroms

 

DB

t           G                                   kan användas som köksvagn

             L                                   lastytans bredd vid vagnsgaveln understiger 2,45 m

             R                                   två fasta höga stolpar på vardera gaveln och vagnsmitten

             Roo                               lågt liggande stolphållare och variabelt stolpavstånd

             S                                    speciell fästanordning för att säkra smala plåtrullar

             Hbi                                vagn med stor volym och en förreglingsbar mellanvägg (överskrider profil G2)

u           G,H,I,K,L,T                 genomgångsledning för ångvärmeledning

             R                                   lastlängd över 18,5 m

             S                                    fällbara sidolämmar

             Shi                                 lasttrågen klädda med mattor av vävarmerat gummi

v           samtliga utom Td          DB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

             Td                                 endast för livsmedelstransport

w          G,H,S                            genomgående gnistskydd

             R                                   disponeras av Kombiwaggon

ww       samtliga                         gnistskydd enligt UIC blad 543

x           E                                   helt plåtgolv

             H                                   två förstärkta förreglingsbara skiljeväggar

             K                                   används som tjänstevagn

             S                                    vridbänkar för ACTS-behållare

y          H,S                                konstruerad för största hastighet 160 km/h

             T,U                               speciell invändig målning

z           F                                   tippbara tråg

             H                                   vagn för Leig-enhet (permanent kortkoppel i ena vagnsänden)

             I                                    ”Cool Vent”-utrustning

             R                                   lastlängd 21 m

             Tdg                               kan användas både som Td och Tdg

zz         Fa                                  genomgångsledning och uppvärmningsanordning för ångvärmeledning

             Fb                                 avlyftbara tråg

 

ÖBB

u           H                                   anordning för skydd mot värme eller kyla

v           G,H,I                            ÖBB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

w          Saads                             kan användas för containertransport

             T                                   för speciella transporter

x           F                                   speciell lossningsanordning

             G                                   med extra högtrycksluftledning

             K,R                               utrustad för transport av växelflak

y          R                                   utrustad för transport av ”från dörr till dörr”-släpvagnar

z           F,K,T                            tjänstevagn för banavdelningen

             R                                   lastlängd 21 m

 

FS

t           K,R                               avsedd för enstaka föremål med stor vikt

             U                                   genomgångsledning för elektrisk värmeledning

u           G,H,I                            genomgångsledning för elektrisk värmeledning 3000 V

v           E                                   lastlängd mer än 9,5 m

             H                                   lastlängd mer än 9 m (anges ej på Ha, Hb eller He)

w          samtliga                         genomgångsledning för ångvärmeledning

x           G,L,S                            ?

y          Hc                                 gavelbälgar (för användning i resandetåg)

z           H                                   permanentkopplad vagnsenhet

             U                                   avsedd för transport av glasskivor

 

NS

t           G                                   för styckegods

             T                                   jalusitak

u           T                                   takluckor

v           L                                   endast för 20’-container utan stötinrättning

w          H                                   fast mellanvägg

             K                                   lastlängd 13,9 m

             U                                   8 axlar

x           T                                   kapell

y          samtliga                         vagn med hemstation

z           samtliga                         avsedd för speciella transporter

 

SBB

t           L,S                                genomgående multipelledning

             G,H,I                            genomgående luftledning för automatisk dörrstängning

u           F                                   elektrohydraulisk tippanordning

             H                                   kylaggregat

v           G,H,I,L,R,S                  SBB genomgångsledning för elektrisk värmeledning

w          R,S,U                            fällbart plattformsräcke och fällbar handbromsspindel

ww       H                                   gnistskyddsplåt för transport av explosiva varor klass Ia och Ib enl RID

x           F                                   fasta ledskenor

             H                                   trumbroms

             K                                   för ACTS-behållare

             L,R,S                             vändskivor för ACTS-behållare

y          F                                   lastrymd mindre än 20 kbm

             H                                   isolering

             R                                   lastytans bredd mindre än 2,5 m

             S                                    med skivbroms

z           G,H                               12-ledad UIC-kabel

 

DSB

t           H                                   ?

tt          H                                   ?

v           H                                   isolering

x           L                                   endast för speciella kylbehållare

             U                                   utställningsvagn

y          H                                   ?

z           L                                   ?

ø           H                                   endast för transport av öl

 

ZBH

z          Samtliga                       Parkeringsbroms

 


Till hemsidan